CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 22/4/2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ số 26-27, lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)  đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Tham dự đại hội có:

  1. Ông Nguyễn Văn Dành -  Phó chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công  ty Đầu  tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một thành viên ( BECAMEX IDC), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);
  2. Bà Bùi Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);
  3. Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);
  4. Ông Nguyễn Hoàn Vũ – Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một thành viên (BECAMEX IDC), thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)
  5. Ông Quảng Văn Viết Cương – Giám đốc phòng Đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một thành viên (BECAMEX IDC), Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);
  6. Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – Đại biểu Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Luật Becamex, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC);
  7. Huỳnh Thị Phương Thảo – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC).
  8. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một thành viên (BECAMEX IDC), Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

Các Ông, Bà thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và người được các Cổ đông ủy quyền cử làm đại diện.

Năm 2014 tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Xung đột và thiên tại xảy ra ở nhiều nơi. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Kinh tế trong nước tuy có bước phục hồi, lạm phát được kiểm soát; nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Trong bố cảnh chung đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương bị ảnh hưởng trực tiếp và chịu tác động rất lớn, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản; Nhưng với quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với sự nỗ lực và cố gắng vượt bậc với tinh thần  trách nhiệm cao nhất của tập thể CB-CNV Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để ổn định sản xuất kinh doanh, nên hoạt động của Công ty trong năm 2014 tiếp tục đạt được nhưng kết quả khả quan, đáng khích lệ.

-  Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014 cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2014

Thực Hiện

2014

% TH/KH 2014

1

Tổng doanh thu

2.355.639.138.143

1.781.041.555.029

75,6

2

Tổng chi phí

2.153.817.612.318

1.631.097.476.033

64,88

2

Lợi nhuận trước thuế

201.821.525.825

149.944.078.996

74,3

3

Lợi nhuận sau thuế

157.865.970.153

112.717.845.329

71,48

4

Lãi cơ bản trên từng cổ phiếu

1.579

1.166

73,84

5

Chia lãi cho các cổ đông

14%

10%

71,42

 

 

Đại hội đã nghe, thảo luận sôi nổi và thống nhất biểu quyết thông qua:

1.      Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014: 

—   Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014: như thực hiện năm 2014 ở bảng trên.

Phương án phân phối lợi nhuận

Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5.5% LNST)    :                6.169.038.228 đồng

—          Trích thù lao HĐQT - BKS - Thư ký Cty (0.5% LNST):               560.000.000 đồng

—         Trích thưởng Ban điều hành(0.5% LNST)                 :                     560.000.000 đồng

—         Chi trả cổ tức cho cổ đông (10% vốn điều lệ)            :                100.000.000.000 đồng

2.      Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

-

Tổng doanh thu

1.834.288.543.019

đồng

-

Tổng chi phí

1.679.498.815.640

đồng

-

Lợi nhuận trước thuế

154.789.727.379

đồng

-

Thuế TNDN

32.775.634.623

đồng

-

Lợi nhuận sau thuế

122.014.092.755

đồng

-

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1.220

đồng

-

Tỷ lệ cổ tức dự kiến

≥ 10%VĐL

 

 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                : 5,5% lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành               : 0,5% lợi nhuận sau thuế

- Thù lao HĐQT; BKS, Thư ký Công ty      :0,5% lợi nhuận sau thuế

- Tỷ lệ chi trả cổ tức                                      : ≥ 10% vốn điều lệ.

3.      Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015:

   - Thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2014: 0,5% lợi nhuận sau thuế (tương đương 560.000.000).

   - Thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2015: 0,5% lợi nhuận sau thuế.

4.     Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị  lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và Tổng giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.  

5.     Thông  qua việc đổi tên dự án Unitown giai đoạn 3 thành dự án Khu phố thương mại Uni-Galaxy;

6.      Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Với tỉ lệ biểu quyết thống nhất thông qua các tờ trình là tuyệt đối (100%) .

Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

 

Bùi Thị Lan – Phó chủ tịch HĐQT Công ty TDC thông qua nội dung chương trình đại hội

Ông Nguyễn Văn Dành -  Phó chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công  ty Đầu  tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một thành viên ( BECAMEX IDC), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 tại Đại hội

Ông Lê Minh Tâm – Phó tổng giám đốc Công ty TDC đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 tại Đại hội

Nguyễn Thị Thanh Nhàn  - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 tại Đại hội

Ông Quảng Văn Viết Cương – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình tại Đại hội

Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

 

Chủ toạ đoàn trả lời các ý kiến phát biểu của Cổ đông

Ông Đoàn Văn Thuận - Tổng giám đốc Công ty TDC trả lời các ý kiến phát biểu của Cổ đông

Các Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Ngày đăng bài : 11/05/2015 Trở về
giay tay, giày tây, ket sat, két sắt,

camera binh duong lap dat camera tai binh duong thiết kế website bình dương thiet ke website binh duong thiết kế web bình dương thiết kế web tại bình dương thiết kế web tại bình dương | tri thức việt m88 dang ky m88 cach dang ky m88 đăng ký m88 cach dang ky m88 cach lap tai khoan m88 lap tai khoan m88 rao vat binh duong bat dong san binh duong dat thanh pho moi binh duong dat binh duong gia re huong dan dang ky 12bet dang ky 12bet choi casino truc tuyen casino truc tuyen danh bai an tien truc tuyen choi bai truc tuyen tren mang cá độ bóng đá trực tuyến cá độ bóng đá trực tuyến ca cuoc bong da truc tuyen ca cuoc truc tuyen ca do bong da cá độ bóng đá trên mạng cá độ online dang ky 188bet dang ky tai khoan 188bet huong dan dang ky 188bet